e-Akademia Chorób Obturacyjnych Płuc

e-AChOP / Kontakt

Kontakt

MASZ PYTANIE?

Zadzwoń lub napisz do nas!

 

Administrator serwisu

S&P Partners Kubicki Sp. j.,

Adres: ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań

Telefon: 512 096 579

E-mail: kontakt@e-achop.pl

 

Sponsor

Chiesi Poland Sp. z o.o.

Adres: al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

Telefon: 22 620 14 21

E-mail: info-pl@chiesi.com

* Pole wymagane
** Pole niewymagane

Administratorem Twoich danych osobowych jest CHIESI Poland Sp. z o.o. (dalej Chiesi), z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 134. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z wysłaniem przez Ciebie wiadomości drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach kontaktowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie uzasadnionym interesem prawnym jest prowadzenie korespondencji z osobami, które wystąpiły do Chiesi z prośbą o udzielenie informacji. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do wymiany korespondencji pomiędzy Tobą a Chiesi. Chiesi będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Chiesi. Ponadto Chiesi będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych o ile podmioty mające siedzibę w tych państwach w odpowiedni sposób zabezpieczają dane osobowe. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na czas wymiany wiadomości między Tobą a Chiesi, nie dłużej niż przez 1 rok od Twojego ostatniego kontaktu z Chiesi.

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w zakresie i w momencie wniesionego przez Ciebie sprzeciwu.
Przysługuje Ci prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
• przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa). Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami: dpo@chiesi.com