e-Akademia Chorób Obturacyjnych Płuc

baner
e-AChOP / Rejestracja

Rejestracja

* Pole wymagane
** Pole niewymagane
Administratorem Twoich danych osobowych jest Chiesi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134 (dalej jako Chiesi). Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez e-mail: kontakt@e-achop.pl.
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe w zakresie adresu mailowego, imienia i nazwiska oraz danych dotyczących uprawnień z tytułu wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty będą przetwarzane w celu założenia konta w serwisach:
• Serwis e-AChOP pod adresem: https://e-achop.pl/
• Serwis Encyklopedia Przypadków Pulmonologicznych e-AChOP pod adresem: https://encyklopedia.e-achop.pl/
• Serwis Streaming e-AChOP pod adresem: https://streaming.e-achop.pl/
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w związku z rejestracją w w/w serwisach i korzystaniem z udostępnionych funkcjonalności. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celach związanych z założeniem konta w serwisach oraz prowadzenia konta użytkownika jest niezbędność do zawarcia i realizacji umowy z użytkownikiem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do tego abyś mógł/mogła założyć konto i korzystać z udostępnionych funkcjonalności. W zakresie danych oznaczonych jako pola nieobowiązkowe przetwarzanie danych odbywa się na postawie dobrowolnej zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane mogą być również przetwarzane w celach komunikacji z użytkownikiem, w tym udzielania odpowiedzi na zapytania oraz w celach związanych z wewnętrznymi czynnościami organizacyjnymi, w tym zarządzaniem danymi na podstawie uzasadnionego interesu Chiesi zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie treści marketingowych dane będą również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas funkcjonowania serwisu lub do momentu wypisania się z niego. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres realizacji celu przetwarzania lub do momentu skutecznego wycofania zgody. Zgodę można wycofać poprzez kontakt z Chiesi.
Komu będziemy przekazywać Twoje dane?
Chiesi będzie przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Chiesi na podstawie stosownych umów powierzenia. Ponadto Chiesi będzie udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
Jakie masz prawa?
Przysługuje Ci prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany. Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).
Kontakt
Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:
Inspektor Ochrony Danych: Łukasz Onysyk, Chiesi Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134.