e-Akademia Chorób Obturacyjnych Płuc

baner

Niniejszy dokument opisuje Regulamin Serwisu „www.e-achop.pl” (Serwis).

 

REGULAMIN STRONY

 

 

1. Prawnym właścicielem serwisu www.e-achop.pl jest CHIESI POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o adresie: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000223692, REGON: 015889708, NIP: 5272456136, BDO 000024256, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000 złotych.

 

2. Serwis www.e-achop.pl został przygotowany przez S&P Partners Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ptasiej 10, na zlecenie Chiesi Poland Sp. z o.o., jako serwis informacyjno-edukacyjny dla odbiorców w Polsce. Prawa autorskie do materiałów zawartych w niniejszym serwisie przysługują niepodzielnie Chiesi Poland Sp. z o.o.

 

3. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystania mogą odbywać się jedynie i wyłącznie w celach niekomercyjnych i dla użytku własnego. Jakiekolwiek komentarze, sugestie lub uwagi nawiązujące do informacji zawartych w niniejszym serwisie, przekazane przez odwiedzającego nie będą traktowane przez Chiesi Poland Sp. z o.o. jako poufne. Wszelkie nazwy towarów, nazwy handlowe oraz inne oznaczenia indywidualizujące prezentowane na stronach Serwisu, stanowiące chronione znaki towarowe, podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i właściwych przepisów prawa wspólnotowego i międzynarodowego. Jakiekolwiek wykorzystanie przedmiotowych znaków towarowych bez uprzedniej zgody Chiesi Poland sp. z o.o. jest zabronione

 

4. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem (np. narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware, wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing), zagrożenia związane z piractwem). Administrator podejmuje środki zmierzające do zminimalizowanie tego ryzyka, w szczególności zabezpieczenia serwerów i strony Serwisu. Całkowite wyeliminowanie niebezpieczeństwa nie jest jednak możliwe.

 

I. DEFINICJE UŻYTYCH POJĘĆ

 

 1. www.e-achop.pl – internetowy Serwis edukacyjny dostępny pod adresem www.e-achop.pl prezentujący materiały wideo i inne treści.

 

 1. Usługodawca – prawny właściciel serwisu www.e-achop.pl

 

 1. Użytkownik – osoba, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Serwisu, przy czym Użytkownikiem może być tylko lekarz posiadający numer prawa wykonywania zawodu lub przedstawiciel medyczny firmy Chiesi.

 

 1. Materiały – filmy, zdjęcia, pliki audiowizualne i audialne oraz teksty umieszczane przez Usługodawcę na www.e-achop.pl.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Treści zawarte w Serwisie mają charakter informacyjny oraz użytkowy w zakresie:
  1. przesyłania newsletterów na podany adres e-mail - zwanej dalej "Subskrypcją"
  2. zadawania pytań ekspertowi zwane dalej łącznie "Usługami"
  3. ankieta oceniająca wykład

 

 1. Otrzymywanie newslettera wymaga zgody Użytkownika, wyrażanej poprzez podanie swojego adresu email w celu Subskrypcji. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z Subskrypcją określone są w Polityce Prywatności

 

 1. Użytkownicy programu mają  możliwość oceniania publikowanych wykładów. Ankieta oceniająca ma na celu podnoszenie jakości merytorycznej Serwisu.

 

 1. Użytkownicy zobowiązani są:
 1. nie podejmować żadnych działań, które spowodują albo mogą spowodować nieuzasadnienie albo nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury służącej do obsługi Serwisu;
 2. nie utrudniać ani próbować utrudniać właściwego funkcjonowania Serwisu ani jakichkolwiek działań prowadzonych w ramach Serwisu;
 3. nie omijać jakichkolwiek środków, wykorzystywanych do zabezpieczania Serwisu albo ograniczania dostępu do Serwisu.

 

5. Użytkownicy zobowiązani są nie udostępniać w Serwisie, przesyłać, w tym pocztą lub mailem lub w inny sposób, treści:

 1. niezgodnych z prawem, naruszających dobra osobiste, prywatność lub jakiekolwiek inne dobra innych osób, lub w inny sposób niedopuszczalnych;
 2. wobec których Użytkownikowi nie przysługuje prawo do ich udostępniania, zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie stosunku umownego;
 3. których Użytkownik wie, że są nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd.

 

6. Serwis jest przeznaczony dla lekarzy, w celu zdalnego (za pośrednictwem komputera, smartfona, tabletu) uczestnictwa w interaktywnych wideo szkoleniach i wykładach o tematyce medycznej oraz do odtwarzania nagrań z minionych wideo szkoleń i wykładów, jak również do zapoznawania się z artykułami i tekstami o tematyce medycznej.

 

7. Aktywność Użytkowników w serwisie będzie monitorowana w celu weryfikacji aktywności na stronie. Monitorowanie ma na celu przede wszystkim sprawdzenie, które z prezentowanych w Serwisie treści są najbardziej popularne wśród Użytkowników.

 

8. Treści umieszczone w Serwisie, w tym ewentualny przekaz reklamowy, są dostosowane do kategorii odbiorców, w szczególności uwzględniają wymogi określone przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) w zakresie reklamy produktu leczniczego kierowanej do publicznej wiadomości i reklamy produktu leczniczego kierowanej do osób uprawnionych do wystawiania recept.

 

9. Jedynym kosztem jaki użytkownik ponosi w związku z korzystaniem z Usług, jest koszt połączenia z serwerem, gdzie umieszczono Serwis, którego wielkość jest zależna od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez operatora sieci, z której korzysta użytkownik.

 

10. Korzystanie z Serwisu oraz Usług podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

 

11. W przypadku podjęcia przez Usługodawcę decyzji o zorganizowaniu konkursu bądź aktywności programu edukacyjnego, dostępnego za pośrednictwem Serwisu, zasady tego konkursu bądź aktywności programu edukacyjnego wprowadzone zostaną na mocy odrębnego regulaminu, a wzięcie przez udziału w konkursie lub aktywności programu edukacyjnego, wymagać będzie odrębnej akceptacji tegoż regulaminu przez użytkowników. 

 

 

 

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z www.e-achop.pl przez Użytkownika są następujące:
  1. Komputer, smartfon, tablet z zainstalowaną przeglądarką internetową, umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera plików HTML, z obsługą „javascript” i „flash, przeglądarka powinna akceptować pliki „cookies”.
  2. Połączenie z siecią Internet.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w serwisie jest akceptacja przez Użytkownika Regulaminu i podanych w nim warunków świadczenia Usług oraz rejestracja. Rejestracja następuje poprzez  podanie następujących danych: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, numer prawa wykonywania zawodu i specjalizację (odpowiednio) lub zalogować, podając adres e-mail i hasło.

 

 1. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym wyłącznie swoich danych zgodnie z prawdą.

 

 1. Proces rejestracji jest dodatkowo potwierdzany i weryfikowany poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail wiadomości zawierającej w swojej treści link służący do zakończenia procesu rejestracji.

 

 1. Podczas procesu rejestracji numer PWZ jest weryfikowany przez NIL (Naczelna Izba Lekarska) Weryfikacja odbywać się będzie na podstawie danych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej

 

 1. Z Serwisu nie można korzystać anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

 

 1. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego na terytorium Polski prawa.

 

 1. Dostęp do treści serwisu będą mieli jedynie Użytkownicy, którzy przejdą procedurę rejestracyjną, w tym zaakceptują Regulamin. W przypadku braku zgody na stosowanie zasad Regulaminu, Użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.

 

 1. Akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i Polityką prywatności i akceptuję wszystkie ich postanowienia;
  2. dobrowolnie przystąpiłem do Serwisu;
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą;
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego korzystania z Serwisu;
  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora wiadomości dotyczących informacji systemowych lub innych związanych z działaniem Serwisu.
 2. Rejestracja oraz korzystanie z Serwisu www.e-achop.pl jest bezpłatne.

 

 1. Zabronione jest umożliwianie przez Użytkownika korzystania z zarejestrowanego na siebie konta w Serwisie osobom trzecim, jak i korzystanie przez Użytkownika z konta w Serwisie zarejestrowanego na innego Użytkownika. Użytkownik odpowiada za wszelkie działania lub zaniechania osób trzecich, którym dobrowolnie umożliwił korzystanie z zarejestrowanego na siebie konta w Serwisie, jak za działania lub zaniechania własne.

 

 1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, przepisami obowiązującego prawa oraz przyjętymi zwyczajami. Zabronione jest jakiekolwiek inne korzystanie z Serwisu, w szczególności w celach zarobkowych.

 

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne działania związane z korzystaniem z Serwisu.

 

IV. ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

 1. Informacje i opinie zawarte w Serwisie zostały zebrane lub opracowane w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne.

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przesyłane dane, w sytuacji, gdy nie są oni inicjatorem transmisji, nie wybierają odbiorców danych oraz w przypadku, gdy nie usuwają lub nie modyfikują danych będących przedmiotem transmisji.

 

 1. Usługodawca podejmuje wszelkie działania zmierzające do zapewnienia stałego dostępu do Serwisu oraz świadczonych Usług.

 

 1. Usługodawca nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączony jest niniejszy Serwis i nie ponoszą odpowiedzialności za ich zawartość.

 

 1. Usługodawca  zobowiązuje się do świadczenia usług w ramach Serwisu w należyty sposób.

 

 1. Usługodawca nie udziela gwarancji na działanie Serwisu. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. W każdym przypadku zaistnienia awarii technicznej Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć w jak największym stopniu negatywne skutki zaistniałego zdarzenia.

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowych przerw technicznych w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia awarii technicznej. Usługodawca zobowiązuje, się aby przerwy techniczne były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników. W tym celu, w miarę możliwości, planuje je na godziny nocne.

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie techniczne lub inne zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, działaniami niezależnymi od Usługodawcy, działaniem Użytkowników albo ingerencją osób trzecich. W przypadku wystąpienia awarii technicznej Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści spowodowane niedziałaniem Serwisu.

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania z Serwisu przez Użytkownika oraz wynikające z tego konsekwencje. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przypadki ujawnienia przez Użytkowników haseł dostępu do Serwisu, w tym w konsekwencji za dostęp osób nieuprawnionych do treści Serwisu zawierających reklamę produktów leczniczych, której krąg odbiorców został ograniczony przez obowiązujące przepisy prawa.

 

 1. Usługodawca dokłada należytych starań, by informacje dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne, ale nie daje co do tego żadnej gwarancji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez Użytkowników na podstawie informacji zawartych w Serwisie, szkody, ani inne negatywne skutki wynikające z dostępu do Serwisu.

 

 1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany i usuwania treści Serwisu, bez koniczności informowania Użytkowników.

 

 1. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w Polityce Prywatności.

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania Serwisu przez Użytkowników, w tym za kompatybilność działania Serwisu z urządzeniami elektronicznymi wykorzystywanymi przez Użytkowników.

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Użytkownika i niemożność ich odtworzenia, jeżeli utrata ta i niemożność odtworzenia jest następstwem:

 

 1. niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Użytkownika kopii zapasowych danych lub utraty przez Użytkownika kopii zapasowych,
 2. działania wirusa,
 3. działania siły wyższej,
 4. innych okoliczności lub działania osób, za których zaistnienie lub działanie Administrator nie ponosi odpowiedzialności,
 5. działań zawinionych przez osoby trzecie.

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcie konta Użytkownika, jeżeli uzna, że działania Użytkownika są szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą serwisu, jego celem i przeznaczeniem, lub w inny sposób wpływają negatywnie na wizerunek serwisu lub jego dobre imię i markę.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zgłaszanie przez Użytkowników reklamacji, zapytań, a także uwag i sugestii dotyczących www.e-achop.pl, następuje za pośrednictwem adresu mailowego dostępnego w www.e-achop.pl w zakładce „Kontakt”. Zgłoszenie powinno wskazywać Materiały, którego dotyczy. Prawidłowo złożone zgłoszenia będą rozpatrywane przez Moderatora niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później niż w terminie czternastu (14) dni od ich zgłoszenia.

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i nadanej Polityki Prywatności w każdym czasie. Usługodawca nie ma obowiązku uzgadniania z Użytkownikami zakresu oraz treści dokonywanych zmian. W przypadku jakichkolwiek zmian Regulaminu i Polityki Prywatności, Usługodawca zobowiązuje się do zamieszczenia czytelnej i łatwo dostępnej informacji o tym w www.e-achop.pl. Informacje o zmianach i terminach ich wejścia w życie zamieszczane będą na powyżej stronie internetowej na co najmniej 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie, a Użytkownicy zostaną poinformowani o tym fakcie w drodze wiadomości elektronicznej. Każdego Użytkownika obowiązuje wersja Regulaminu w treści aktualnej odpowiednio na dzień korzystania z Serwisu.

 

 1. W sprawach nieunormowanych Regulaminem, zastosowanie znajdują przepisy Ustawy oraz, w pozostałym zakresie, przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 1. Regulamin dostępny jest w www.e-achop.pl w zakładce „Regulamin”.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2020 r. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

W przypadku braku zgody na stosowanie zasad nowego Regulaminu, Użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.